Stadgar

Stadgar

Antagna 2018

§1 Ändamål och syfte
Bottenvikens Båtförbund, grundat 1959 under namnet Norrbottens Sjösportförbund, är en allmännyttig och ideell organisation.
Bottenvikens Båtförbund har till ändamål att samla ideella båtklubbar i Norrbotten i en regional intresseorganisation.
Bottenvikens Båtförbunds geografiska verksamhetsområde är Norrbotten och ingår som regionalt förbund i Svenska Båtunionen.
Bottenvikens Båtförbunds syfte är att verka i enlighet med Svenska Båtunionens ändamål genom att regionalt främja båtsporten och fritidsbåtlivets intressen.

Bottenvikens Båtförbund skall därför:

 • Vara regional remissinstans och rådgivande organ till de frågor som är av intresse inom sjösportlivet.
 • Gentemot myndigheter o dyl. föra de i förbundet organiserade båtklubbarnas gemensamma talan.
 • Stödja och främja båtklubbarnas ungdomsverksamheter, båttävlingar, utbildningar och sjösportträffar.
 • Stödja och hjälpa båtklubbarna i frågor som rör hamnar, uppläggningsplatser, farleder etc.
 • Stödja och samordna aktiviteter för båtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle.
 • Verka för en god båtkultur avseende bestämmelser för sjöfart och båtsport samt att främja ett gott kamrat- och sjömanskap.
 • Stödja och främja en ökad sjösäkerhet genom att bland annat verka för säkra fritidsbåtar.
 • Följa, påverka och informera om gällande försäkringsvillkor för fritidsbåtar och båtklubbar.
 • Vid behov vara opinionsbildande och drivande i båtlivsfrågor.

§2 Medlemskap
Bottenvikens Båtförbunds medlemmar är anslutna båtklubbar i Norrbotten. Bottenvikens Båtförbund räknar som sin numerär samtliga registrerade medlemmar i anslutna båtklubbar.

2.1 Inträde
Alla organisationer, som bedriver en förenlig verksamhet och är beredda att följa Bottenvikens Båtförbunds stadgar, kan efter ansökan bli medlem i Bottenvikens Båtförbund. Beslut om inträde fattas av förbundets styrelse och därefter kan inträde ske enligt överenskommelse.

2.2 Utträde
Båtklubb kan efter skriftligt meddelade om utträde lämna Bottenvikens Båtförbund. Utträde kan ske vid månadsskiften under året, förutsatt att båtklubben minst ett (1) kvartal i förväg meddelat båtförbundet. Samtliga förpliktelser till Bottenvikens Båtförbund skall vara reglerade innan utträdet.

2.3 Uteslutning
Båtklubb kan uteslutas ur Bottenvikens Båtförbund om beslutade avgifter/förpliktelser inte erlagts/reglerats eller om båtklubben allvarligt skadat Bottenvikens båtförbund. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. Innan beslut om uteslutning skall båtklubben ha fått möjlighet att yttra sig.

§3 Avgifter och skyldigheter
Båtklubben skall vid anmodan erlägga de av årsmötet beslutade avgifterna, en rörlig och en fast del. Den rörliga medlemsavgiften beräknas på antal avgiftsgrundande medlemmar i anslutna båtklubbar den 1 januari innevarande år. Varje Båtklubb ansvarar för att respektive medlemsregister är korrekt och sanningsenligt samt att uppgifterna finns Bottenvikens Båtförbund tillhanda senast 31 januari på av båtförbundet anvisat sätt.

Medlemmar kan vara anslutna genom:

 • Enskilt medlemskap vuxen, en avgift
 • Familjemedlemskap, en avgift
 • Enskilt medlemskap ungdom, en avgift

Om inträde/utträde i båtförbundet har skett under året reduceras den rörliga avgiften med det antal månader föreningen inte har varit medlem. Det åligger även varje förening att på av båtförbundet anvisat sätt tillhandahålla en aktuell och korrekt funktionärsförteckning samt meddela aktuell e-postadress till föreningen dit kallelser, handlingar och annan information kan skickas. Vid förändringar av funktionärer eller byte av e-postadress skall detta omedelbart meddelas förbundet.

§4 Verksamhetsår
Bottenvikens Båtförbunds verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§5 Bottenvikens Båtförbunds beslutande organ är:

 • Årsmötet
 • Extra årsmöte
 • Förbundsråd/Höstmöte
 • Förbundsstyrelse

§6 Årsmöte/Båtdagarna
Årsmötet är Bottenvikens Båtförbunds högsta beslutande
organ. Årsmötet, även kallat Båtdagarna, skall hållas årligen innan 1 kvartalets utgång. Rätt att närvara tillkommer alla registrerade medlemmar efter anmälan genom sin båtklubb. Kallelse med ärendelista och övriga formella handlingar skall vara anslutna båtklubbar tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kan skickas via e-post och om förbundet gör det till den av en anvisad e-adress (§ 3) inom utsatt tid anses förbundets förpliktelser fullbordade beträffande kallelse till mötet. I det fall klubben inte meddelat aktuell e-postadress behöver förbundet inte skicka kallelsen på annat sätt utan förbundet anses ändock fullbordat sin skyldighet att skicka ut kallelse till mötet.

6.1 Årsmötets Årsmötets ärendelista (dagordning)

 1. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Val av två rösträknare
 5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och fastställande av årets resultat
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 10. Arvoden och ersättningar
 11. Behandling av propositioner och motioner:
  a) Båtklubbarnas
  b) Båtförbundets
  c) Svenska Båtunionens
 12. Fastställande av budget
 13. Fastställande av nästa års medlemsavgifter
 14. Val av Ordförande och Kassör (Jämna år) för en tid av 2 år
 15. Val av Sekreterare (Udda år) för en tid av 2 år
 16. Val av:
  a) 2 styrelseledamöter (1Jämna år, 1 Udda år) för en tid av 2 år
  b) 2 revisorer för en tid av 1 år
  c) Ansvarig för sammanställande av valberedningens förslag
 17. Årsmötets avslutning

6.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om så är påkallat av styrelsen, eller 1/3 av båtklubbarna. Vid extra årsmöte kan endast sådana ärenden behandlas som de i kallelsen angivits. Kallelse med ärendelista och erforderliga handlingar skall vara anslutna båtklubbar tillhanda senast 14 dagar innan extra årsmöte.

6.3 Röstetal och rösträtt
Mötet är beslutsmässigt oavsett hur många ombud som närvarar. Ledamot av förbundsstyrelsen har yttranderätt och förslagsrätt men rösträtt tillkommer endast ens ombud. Ledamot kan dock genom sin klubb erhålla rösträtt om denne utses som ombud. Båtklubbar äger vid årsmöten 1 röst, 1 ombud, för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 1 januari. Ombud kan endast representera 1 båtklubb. Röstning kan inte ske genom fullmakt. Båtklubbar som inte har erlagt förfallna avgifter äger ingen rösträtt.

6.4 Omröstning vid årsmöten
Beslut fattas med enkel majoritet förutom vid beslut om stadgeändring (§ 12). Begärs votering fattas beslut genom öppen omröstning utom vid personval då sluten omröstning alltid skall ske. Vid personval sker beslut enligt relativ röstberäkning vilket innebär att den som får flest röster är vald. Vid lika antal röster avgör lotten vem som blir vald. Vid beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen äger ej ledamöterna i förbundsstyrelsen rösträtt även om de är utsedda som ombud av en klubb. Detsamma gäller vid val av revisorer.

6.5 Valbar
Till förbundsstyrelsen och förtroendevalda revisorer kan endast väljas medlem ur Bottenvikens Båtförbunds numerär (§ 2).

6.6 Motioner
Anslutna båtklubbar har motionsrätt till årsmötet. Motioner skall vara Bottenvikens Båtförbund tillhanda senast 10 januari.

§7 Förbundsstyrelsen, arbetsutskott och kontaktpersoner
Bottenvikens Båtförbunds verksamhet leds av styrelsen, som består av 5 ledamöter.
Förbundsstyrelsen är under verksamhetsåret och fram till nästa årsmöte beslutande organ inom ramen för båtförbundets stadgar, verksamhetsplan, budget och övriga årsmötesbeslut.
Styrelsen skall sammanträda minst 3 gånger per år och i övrigt då ordförande så beslutar eller då minst en 1/3 av styrelsens ledamöter begär det.
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt de av årsmötet övriga valda ledamöterna. Mandatperioden är 2 år för samtliga ledamöter. Styrelsen utser till vice ordförande någon av de två övriga styrelseledamöterna.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande.
Varje ledamot äger 1 röst. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslag.
Styrelsen har till sina sammanträden rätt att adjungera sakkunnig person i särskilda ärenden. Dessa har yttranderätt och förslagsrätt men äger ingen rösträtt.
Kallelse med erforderliga handlingar skall vara styrelse,
suppleanter och kontaktpersoner tillhanda senast 7 dagar innan styrelsemöte.

7.1 Arbetsutskott
Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott (AU) inom
sig. Om så sker skall ordförande ingå i arbetsutskottet.

7.2 Kontaktpersoner/kommittéer
Inom Bottenvikens Båtförbund utser styrelsen vid behov kontaktpersoner/kommittéer för följande intresseområden:

 • Barn- och ungdom
 • Båtbesiktning/sjösäkerhet
 • Försäkring
 • Information
 • IT
 • Miljö
 • Tävling och navigation

§8 Firmateckning
Styrelsen företräder förbundet och tecknar dess firma.
Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller någon annan att
teckna dess firma.
Styrelsen får när som helst återkalla ett bemyndigande som
avses i andra stycket.

8.1 Attestrutiner
Styrelsen skall vid konstituerande möte fastställa attestrutiner.

§9 Förbundsråd/Höstmöte
Förbundsrådet kan sammanträda under kvartal 4 varje år på kallelse från förbundsstyrelsen.
Vid eventuell röstning gäller punkt 6.3
Kallelse med ärendelista och övriga erforderliga handlingar skall vara anslutna organisationer tillhanda senast 14 dagar innan höstmötet.
Kallelse och övriga möteshandlingar kan skickas via e-post och om förbundet gör det till den av föreningen anvisad e-adress (§ 3) inom utsatt tid anses förbundets förpliktelser fullbordade beträffande kallelse till mötet. I det fall föreningen inte meddelat aktuell e-postadress behöver förbundet inte skicka kallelsen på annat sätt utan förbundet anses ändock fullbordat sin skyldighet att skicka ut kallelse till mötet.

§10 Revision
Revisorer väljs på en period av 1 år av årsmötet.
Bokslut med tillhörande dokumentation och verksamhetsberättelse samt mötesprotokoll
(i original) skall vara revisorerna tillhanda senast 5 veckor innan årsmötet.
Styrelsen ansvarar för att lämna erforderligt material till revisorerna i tid.
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning skall
vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till förbundsstyrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

§11 Val av styrelsemedlemmar och Revisorer
Förslag på Ledamöter till styrelsen samt förslag på Revisorer tas fram av medlemsklubbarna i samråd. Vid årsmötet väljs en person för sammanställning av klubbarnas förslag
Denne skall senast 3 veckor innan årsmötet ha sammanställt klubbarnas förslag.

§12 Stadgeändring
För ändring av Bottenvikens Båtförbunds stadgar erfordras 3/4 majoritet på båtförbundets ordinarie årsmöte. I kallelsen till årsmötet skall det framgå att stadgeförändring
föreligger.

§13 Upplösning av Bottenvikens Båtförbund
Förslag om Bottenvikens Båtförbunds upplösning ska väckas av 1/3 av båtförbundets båtklubbar. Ärendet skall handläggas på två av varandra följande årsmöten, av vilka det
ena skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning fordras vid båda årsmötena 3/4 majoritet.
Vid upplösning av Bottenvikens Båtförbund skall eventuella
tillgångar fördelas proportionellt mellan båtklubbarna.